STADGAR

FÖR

FÖRENINGEN FOLKETS HUS I VRENA U P A

Org.nr: 719000-1797

Antagna vid ordinarie föreningsstämma 1998.04.15 samt vid extra föreningsstämma 1998.05.06


§1 Firma, ändamål och verksamhetsområde


Föreningen Folkets Hus i Vrena u p a med säte i Vrena församling, Nyköpings kommun, Södermanlands län, utgör en kooperativ sammanslutning av personer i Vrena med omnejd har till ändamål att åt sina medlemmar tillhandahålla lokal for sammanträden, biograf, föredrag, fester och dylikt, samt parkanläggningar i och för sommarvistelse, där möten och förädlande nöjen av varjehanda slag kunna anordnas, och skolande lokalerna och park i mån av efterfrågan, mot avgift upplåtas till andra föreningar eller enskilda personer till liknande ändamål. Eventuell ekonomisk vinst av verksamheten disponeras enligt beslut av föreningsstämman.


§2 Medlemskap och avgifter


Medlemskap är öppet för alla enskilda personer, föreningar och andra sammanslutningar som ansluter sig till folketshus rörelsens demokratiska idé enligt FHR:s stadgar.


Medlemskapet i föreningen sökes genom skriftlig anmälan till styrelsen, som efter prövning beviljar eller avslår ansökan.


Medlem skall efter inträde i föreningen betala en insats uppgående till minst en andel om 100 kronor. Fler än en andel får förvärvas.


Föreningsstämman kan besluta om en årlig medlemsavgift om högst 100 kronor som komplement till insatsbeloppet.


§3 Uppsägning av medlemskap


Uppsägning av medlemskap skall ske genom skriftlig anmälan till styrelsen.


Medlem som inte fullgjort sina skyldigheter mot föreningen eller som brutit mot stadgarna eller motarbetar föreningens intressen kan uteslutas av styrelsen. Uteslutningen skall alltid godkännas av nästkommande föreningsstämma.


Avgången medlem återfår insatsbeloppet till dess nominella värde senast sex månader efter utträdet.


§4 Räkenskapsår


Kalenderår är föreningens räkenskapsår.


§5 Föreningsstämma


a) Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.


b) Kallelse till föreningsstämma sker genom annons i ortspressen och genom anslag i föreningens samlingslokaler senast två veckor och högst fyra veckor före ordinarie och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Ärende som skall behandlas anges i kallelsen. Andra meddelanden till medlemmarna sker på liknande sätt.


c) Medlem som är juridisk person får vid föreningsstämma representeras av 1 ombud för varje påbörjat 10-tal andelar. Ingen får dock utse fler än 5 ombud. Varje ombud har en röst. Andra medlemmar har vid föreningsstämma en röst. Fullmakt for ombud skall senast dagen före stämman vara styrelsen tillhanda.

Fullmakten skall vara dagtecknad samt inte vara äldre än ett år.


d) Motion som av medlem väckts till ordinarie föreningsstämma skall vara styrelsen tillhanda före februari månads utgång.


e) Extra föreningsstämma kan inkallas om styrelsen, revisorer eller minst en tiondel av de röstberättigade medlemmarna så begär.


f) Ordinarie föreningsstämma hålls före utgången av april månad, då följande ärenden skall behandlas.


 1. Fråga om kallelse till stämman skett i behörig ordning.
 2. Justering av röstlängd.
 3. Val av mötesledning
  • ordförande
  • sekreterare
  • två protokoll justerare / rösträknare.
 4. Styrelsens berättelse över det förflutna verksamhets- / räkenskapsåret.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt balansräkning.
 7. Fastställande av balans- och resultaträkning.
 8. Behandling av frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av styrelse
  • ordförande eller kassör för två år växelvis
  • hälften av de övriga ordinarie ledamoterna för två år
  • tre suppleanter för ett år.
 10. Val av revisorer
  • revisorer för två år
  • två suppleanter for ett år.
 11. Val av valberedning.
 12. Val av ombud till region kongress jämte suppleant.
 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för nästkommande år.
 14. Behandling av förslag från styrelsen och från medlemmar.
 15. Övriga frågor.


  §6 Föreningsstyrelse


  Styrelse väljs av föreningsstämman för att leda verksamheten när stämman inte är samlad.


  Styrelsen är ansvarig inför stämman för verksamhet och resursanvändning under det sist förflutna verksamhetsåret.

  Styrelsen består av minst fem och högst sju ledamöter och tre suppleanter.

  Mandattiden för ordinarie styrelseledamot är två år och för suppleant ett år.


  Styrelsen får vid behov utse ett arbetsutskott.


  Styrelsen fördelar inom sig förekommande arbetsuppgifter och beslutar om firmatecknare.


  §7 Föreståndaren


  Styrelsen får anställa en föreståndare efter samråd med regionstyrelsen.


  Föreståndaren leder arbetet för den övriga anställda personalen.


  Föreståndaren är föreningens verkställande tjänsteman och är ansvarig inför styrelsen att beslutad verksamhet utförs på ändamålsenligt sätt.


  §8 Revision


  Revisorerna skall vara två, med en mandattid på två år, jämte två suppleanter med en mandattid på ett år.


  Stämman kan besluta att revisorer utsedda av kommun och / eller region tillsammans med föreningens egna revisorer granskar verksamheten.


  Revisorerna utarbetar berättelse över revisionen av det förflutna verksamhets- och räkenskapsåret till ordinarie föreningsstämman.


  §9 Upplösning


  Vid föreningens upplösning skall de behållna tillgångarna först fördelas så att medlemmarna får tillbaka sina insatsbelopp till sitt nominella värde.


  Återstående medel förvaltas av Nyköpings kommun och överlämnas till ny förening, som kan bildas med i huvudsak samma ändamål som föreningens och vilkens styrelse har sitt säte i Vrena.


  §10 Allmänna bestämmelser


  Föreningsstämman får ge styrelsen generell fullmakt att inom angiven gräns uttaga inteckningar i föreningens egendom.


  FHR:s rikskongress beslutar om normalstadgar för folketshusföreningar. Tillägg eller ändringar till dessa stadgar kan begäras av föreningen genom beslut på föreningsstämman.